O deliberacji pisaliśmy już wcześniej. Dziś jednak chciałbym spojrzeć na deliberację nieco bardziej teoretycznie. Delibreacja, często kojarzy się z metodą sondażu deliberatywnego., której autorem jest James Fishkin – profesor i dyrektor Centrum Demokracji Deliberatywnej na Uniwersytecie Stanforda w USA (http://cdd.stanford.edu/what-is-deliberative-polling/). Samą delibrację definiuje on w następujący sposób „jest to proces, w którym jednostki uczciwie rozważają zalety konkurencyjnych argumentów podczas wspólnej dyskusji.” Fishkin ponadto podaje pięć warunków, które, spełnione w wysokim stopniu, pozwalają na odróżnienie deliberacji od zwykłej rozmowy:

1. Odpowiednia informacja: uczestnicy otrzymują dostęp do rozsądnych, dokładnych informacji, które uważają za istotne dla danego tematu.
2. Rzeczywista równowaga: argumenty przedstawione przez osoby z reprezentujące jeden punkt widzenia spotykają się z dokładnie przemyślaną odpowiedzią osób mających odmienny punkt widzenia.
3. Zróżnicowanie:reprezentowanie różnych, obecnych w debacie publicznej stanowisk na dany problem
4. Sumienność:uczestnicy szczerze i uczciwie porównują wagę poszczególnych argumentów
5. Jednakowy namysł: argumenty przedstawiane przez uczestników są rozważane z jednakowym namysłem bez względu na to, od którego z uczestników pochodzą.

Sondaż deliberatywny® stanowi natomiast kombinację dwóch zasadniczych dla tej metody elementów, którymi są: opisywana wyżej deliberacja (prowadzona na jak najwyższym poziomie spełnienia pięciu jej warunków) oraz losowa próba. Dzięki ich połączeniu, metoda ta pozwala zarówno odzwierciedlić mikrokosmos danej społeczności jak ma to miejsce w zakrojonych na szeroką skalę badaniach ilościowych. Pozwala jednak również uniknąć niebezpieczeństw, które z tego typu badaniami się wiążą (np. powierzchowność i przypadkowość opinii), poprzez staranne pogłębienie wyniku w procesie deliberacji. Ujmując to bardziej precyzyjnie sondaż deliberatywny:

1. Pozwala zaprezentować poglądy odmiennych demograficznie środowisk, co zwiększa prawdopodobieństwo(choć nie gwarantuje) wystąpienia różnorodnych stanowisk w dyskusji
2. Umożliwia prowadzenie deliberacji w ograniczonej grupie osób, co sprzyja wspomagającym zaangażowanie kontaktom twarzą w twarz.
3. Powoduje, że uczestnicy deliberacji rozważają dany temat prowadząc rozmowy z osobami różnymi od siebie (nawet osoby dobrze znające temat mają skłonność do omawiania go z ludźmi o podobnym statusie i przekonaniach)

O efektach ze stosowania tej metody napiszemy w następnym poście.

KM