Oferta

Konsultacje społeczne, partycypacja i dobra komunikacja z mieszkańcami to klucz do budowania trwałych relacji na rzecz rozwoju gminy.
To szansa na wykorzystanie wspólnego potencjału: władz lokalnych, organizacji pozarządowych i obywateli.
Proponujemy zarówno obsługę całych procesów konsultacyjno-partycypacyjnych, badawczych jak i wybranych części.

Konsultacje w planowaniu przestrzennym

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz nowe inwestycje to jeden z najczęstszych i najbardziej angażujących obszarów konsultacyjnych w samorządzie, który często budzi duże zainteresowanie. Dlatego warto sięgnąć po sprawdzone i dobre rozwiązania.

Usługa obejmuje:

 • stworzenie precyzyjnej i łatwej w zarządzaniu bazy interesariuszy dla danego problemu planistycznego czy inwestycyjnego
 • profesjonalne prowadzenie i moderację spotkania konsultacyjnego
 • przygotowanie dokumentacji wizualno-dźwiękowej dla każdego procesu
 • przygotowanie transkrypcji z konsultacji społecznych
 • sporządzenie raportu podsumowującego zawierającego uwagi i opinie mieszkańców oraz ewaluacji spotkania
 • przygotowanie informacji o przebiegu i wynikach konsultacji dla mediów

Korzyści:

 • stosowana dwuetapowo (przed rozpoczęciem prac projektowych i po przedstawieniu projektu planu) minimalizuje ryzyko wystąpienia konfliktów na etapie wejścia w procedury ustawowe
 • jest z powodzeniem stosowana (np. w Poznaniu) i podawana jako wzór do naśladowania
 • buduje pozytywny wizerunek samorządu jako otwartego na głos mieszkańców
 • niezależny moderator daje walor bezstronności i oddala zarzuty o manipulacje

Budżety Obywatelskie

Budżet Obywatelski to jeden z ważniejszych projektów budujących kapitał społeczny oraz społeczeństwo obywatelskie.Integruje różnego rodzaju wspólnoty wokół wspólnych celów. Dni, gdy trwa głosowanie stają się bardzo gorące. Duża liczba zgłoszonych projektów oraz frekwencja w głosowaniu są wskaźnikami aktywności obywatelskiej. Warto wykorzystać ten potencjał.

Usługa obejmuje:

1. Na etapie planowania Budżetu Obywatelskiego

 • doradztwo eksperckie w zakresie tworzenia zasad Budżetu Obywatelskiego
 • dostarczenie wzorów uchwał, zarządzeń i regulaminów i wniosków.

2. Na etapie zgłaszania projektów

 • przygotowanie akcji informacyjno-edukacyjnej (stworzenie strony www, broszury informacyjnej, obsługa social media, przygotowanie grafik, plakatów, bannerów, zaplanowanie komunikacji z mediami, spotkania w szkołach)
 • organizację debat i spotkań z mieszkańcami

3. Na etapie głosowania

 • kompleksowa obsługa punktów do głosowania
 • realizacja wskazanego minimum ankiet w punktach konsultacyjnych,
 • zakodowanie wszystkich papierowych ankiet dostarczonych przez Klienta,
 • dostarczenie elektronicznego narzędzia do zbierania głosów

4. Na etapie realizacji projektów

 • ewaluację całego procesu po jego zakończeniu wraz z rekomendacjami
 • stworzenie systemu monitoringu realizacji projektów w ramach poszczególnych edycji

Korzyści:

 • budżet obywatelski to bardzo atrakcyjna i angażująca społecznie forma komunikacji z mieszkańcami
 • podnosi zaufanie do władz lokalnych, budując ich pozytywny wizerunek
 • edukuje w zakresie rozporządzania pieniędzmi publicznymi
 • wzmacnia akceptację społeczności lokalnej dla podejmowanych decyzji
 • projekt jest popularny: już prawie 200 gmin w Polsce, różnej wielkości, posiada budżety obywatelskie

Partycypacja społeczna w rewitalizacji

Rewitalizacja jest jednym z tych obszarów, gdzie jak w zwierciadle możemy przyglądać się różnorodnym procesom społecznym. Sukces działań rewitalizacyjnych, sukces zmiany, które ze sobą niosą, jest bardzo silnie uzależniony od zaangażowania różnych grup mieszkańców na każdym etapie procesu. Bez prawdziwego udziału mieszkańców nie ma rewitalizacji. Dlatego właśnie Unia Europejska, przyznając środki na programy rewitalizacyjne, kładzie tak mocny nacisk na pogłębioną i skuteczną partycypację społeczną.

Usługa obejmuje:

 • opracowanie Mapy Potrzeb Lokalnych w oparciu o tradycyjne lub interaktywne narzędzia typu GIS angażujące mieszkańców
 • przygotowanie Diagnozy Problemów Lokalnych lub Badań Społecznych
 • uspołecznienie procesu w oparciu o technikę Planowania Partycypacyjnego za pomocą warsztatów kreatywnych Design Thinking, Future City Games czy Kawiarenek Obywatelskich.
 • ilościowe i jakościowe badania ewaluacyjne

Korzyści:

 • stosowanie różnorodnych narzędzi angażujących pozwala osiągnąć cele społeczne zakładane w każdym projekcie rewitalizacyjnym
 • proponowane narzędzia obejmują zarówno etap diagnozowania, wypracowywania rozwiązań, ich wdrażania oraz monitoringu
 • wykorzystane narzędzia spełniają wymogi zawarte w wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na lata 2014-2020.

Konsultacje inwestycji komunalnych i "problemowych"

Procesy inwestycyjne budzą zawsze zainteresowanie. Przebieg drogi, lokalizacja ścieżki rowerowej, organizacja ruchu podczas prowadzonych remontów to tematy, na które mogą wypowiedzieć się zainteresowani mieszkańcy. Specjalnym typem inwestycji, wymagającym dużej delikatności, są tzw. inwestycje "problemowe", czyli wysypiska śmieci, spalarnie odpadów, schroniska dla zwierząt, przytuliska dla bezdomnych itp. Specjalizujemy się również w tego typu projektach.

Usługa obejmuje:

 • stworzenie precyzyjnej i łatwej w zarządzaniu bazy interesariuszy dla danej inwestycji
 • przygotowanie i dystrybucja przystępnych materiałów informacyjnych
 • organizację "okrągłego stołu" inwestycyjnego z udziałem doświadczonego mediatora
 • profesjonalne prowadzenie i moderację
 • przygotowanie dokumentacji wizualno-dźwiękowej dla każdego spotkania
 • przygotowanie transkrypcji ze spotkania
 • sporządzenie raportu podsumowującego
 • przygotowanie informacji o przebiegu i wynikach konsultacji dla mediów

Korzyści:

 • przeprowadzenie konsultacji na odpowiednio wczesnym etapie może rozładować potencjalny konflikt
 • prowadzenie dialogu, nawet jeśli jest on trudny, jest zawsze lepsze niż brak dialogu
 • konsultacje inwestycji budują pozytywny wizerunek władzy lokalnej
 • niezależny moderator oraz mediator dają gwarancję bezstronności i oddalają zarzuty o manipulacje

Badania i diagnozy lokalne

Posiadamy duże doświadczenie oraz mocne zaplecze metodologiczne dla prowadzenia Badań Lokalnych, zarówno ilościowych jak i jakościowych. Zbierane w ten sposób twarde dane dają silną podstawę legitymizującą podejmowane działania.
Badania realizujemy metodami CATI, PAPI, CAWI, CAPI na zdefiniowanych próbach dorosłych mieszkańców danej gminy.

Usługa obejmuje:

 • opracowanie metodologii i narzędzi pomiaru
 • opracowanie wytycznych do próby
 • pilotaż narzędzia
 • konsultacje narzędzi z Klientem
 • druk kwestionariuszy (w przypadku badań PAPI)
 • szkolenie/instrukcja dla ankieterów
 • koordynacja i organizacja procesu
 • realizacja próby
 • przygotowanie bazy do obliczeń
 • wykonanie obliczeń
 • sporządzenie raportu
 • prezentacja wyników

Korzyści:

 • wiemy „ilu” mieszkańców popiera dane pomysły i możemy wykorzystywać te informacje z bieżącym zarządzaniu oraz argumentacji
 • korzystanie z cyklicznie prowadzonych badań pozwala uchwycić deficyty i ryzyka poszczególnych projektów
 • w krótkim czasie możemy uzyskać wiedzę na interesujące nas kwestie
 • przeprowadzając badania cały czas „trzymamy rękę na pulsie”

Przykładowe badania:

 1. Kompleksowe badania jakości życia i usług publicznych
 2. Badania preferencji wyborczych w gminie
 3. Badania diagnostyczne na potrzeby tworzonych Strategii Rozwoju oraz Programów Rewitalizacji
 4. Badanie poziomu zaufania do władz i instytucji oraz poziomu obsługi klientów
 5. Badania wybranych obszarów zarządzania gminą np. jakości transportu publicznego, poziomu bezpieczeństwa, potrzeb społecznych itp.
 6. Cykliczne pomiary stanu kapitału społecznego gminy w oparciu o autorską metodologię
 7. Badania klimatu dla przedsiębiorczości oraz potrzeb przedsiębiorców i barier rozwoju biznesu
 8. Badania dla sektora edukacji (badania funkcjonowania przedszkoli, szkół – badania satysfakcji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, badanie ścieżek edukacyjnych, etc.)
 9. Badania ewaluacyjne różnego typu
 10. Badania siły i wizerunku marki terytorialnej

I wiele innych:)

Spotkania konsultacyjne - Debaty - Warsztaty

Konsultacje społeczne to tak naprawdę dobra rozmowa z mieszkańcami lub interesariuszami. W zależności od tematu dyskusji jak i możliwości organizacyjnych możemy prowadzić je w formie tradycyjnych spotkań otwartych, cyklicznych Lokalnych Komitetów Dialogu, złożonych Debat Deliberatywnych, oryginalnych Kawiarenek Obywatelskich, warsztatów Design Thinking czy Charette.

Usługa obejmuje:

 • wybór najlepszej techniki dostosowanej do potrzeb Klienta
 • mapowanie uczestników i ich rekrutację
 • organizację i prowadzenie warsztatów
 • dostarczenie wartościowej informacji zwrotnej zarówno dla mieszkańców jak i decydentów

Korzyści:

 • duże zaangażowanie społeczne
 • adekwatność do specyficznych potrzeb gminy
 • atrakcyjne formuły dla uczestników
 • możliwość uzyskania ciekawych, pogłębionych informacji

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą nieskrępowanie wypowiedzieć się w danej kwestii. Obsługiwany jest przez profesjonalnych konsultantów, których zadaniem jest zbieranie opinii od społeczności.

Usługa obejmuje:

 • rozstawienie punktu konsultacyjnego w postaci parasola, krzeseł, stolika i potykaczy reklamowych
 • przygotowanie pytań konsultacyjnych lub kwestionariusza ankiety
 • obsługę punktu konsultacyjnego przez 2 osoby
 • zebranie informacji lub ankiet oraz ich zakodowanie
 • sporządzenie raportu

Korzyści:

 • jest okazją do zapoznania się mieszkańców z materiałami informacyjnymi (planami, makietami, wizualizacjami) oraz zebrania opinii na ten temat
 • lokalizowany zwykle w centralnych punktach w przestrzeni publicznej - budzi zainteresowanie mediów
 • pokazujemy, że "wychodzimy do ludzi", co buduje pozytywny wizerunek
 • prosty do uruchomienia i skuteczny w realizacji postawionych celów

Geoankiety i badania internetowe

Ankieta internetowa to powszechne narzędzie stosowane do zbierania uwag i opinii mieszkańców w danej sprawie.
Z kolei Geoankiety zyskują coraz większą popularność jako atrakcyjna technika do zbierania i analizy danych uzyskiwanych z przestrzeni: tego jak ludzie oceniają dane obiekty, jak się przemieszczają, jak lubią spędzać czas.

Usługa obejmuje:

 • przygotowanie zestawów pytań i problemów do rozwiązania
 • przygotowania interaktywnego narzędzia
 • wygenerowanie linka do podpięcia pod stronę www Klienta
 • rekrutację uczestników (w przypadku geoankiet) i analizę danych
 • pełną obsługę podczas uruchomienia narzędzia
 • opracowanie wyników w formie raportu

Korzyści:

 • skuteczne narzędzie przy okazji konsultacji przestrzennych, dotyczących rewitalizacji i
 • zagospodarowania obszarów miejskich/wiejskich
 • angażuje użytkowników
 • posiada walor interaktywności i atrakcyjności jako forma zbierania opinii od mieszkańców
 • prosta w obsłudze - Klient otrzymuje od razu gotowe wyniki z rekomendacjami
Canoe
Daj rozmówcy jak najwięcej mówić o nim i jego sprawach.

Józef Maria Bocheński